Zajęcia z języków obcych

Zajęcia prowadzone w celu wyrównywania poziomów w płynnej mowie i poprawnym stosowaniu reguł gramatycznych języków obcych przez uczniów

Zajęcia z informatyki

Zajęcia prowadzone w celu zwiększenia umiejętności uczniów do wykorzystywania narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach: zbierania i prezentacja informacji, wykonywania materiałów, tablic, prezentacji, pomocy szkolnych na różne przedmioty nauczania.

Reedukacja

Wiele dzieci realizujących naukę szkolną napotyka trudności pomimo silnej motywacji do nauki i dużego wkładu pracy. Przyczyną tego jest najczęściej nieharmonijny rozwój procesów poznawczych, niski poziom dojrzałości szkolnej lub też globalne opóźnienie rozwoju psychicznego dziecka. Brak pozytywnych efektów w nauce, niezadowolenie rodziców i dziecka szybko prowadzi do zniechęcenia, zaniedbywania obowiązków szkolnych, ucieczek z lekcji czy wagarów. Reedukacja daje dziecku szansę na optymalny rozwój jego procesów, wyrównanie zaległości i uchroni je przed zaburzeniami emocjonalno - społecznymi, które są konsekwencją niepowodzeń szkolnych. Celem reedukacji jest osiągnięcie możliwie najpełniejszego rozwoju poprzez: - maksymalne rozwijanie tych sił biologicznych, zadatków i cech, które są najmniej uszkodzone, - wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer psychicznych, - wyrównywanie (kompensacja) i zastępowanie (substytucja) deficytów rozwojowych.

Zajęcia teatralne

Warsztaty teatralne rozwijają wyobraźnię, twórcze myślenie, pomagają przełamać nieśmiałość i lęk przed publicznymi występami. Dziecko, przygotowując się do występu, musi nauczyć się swojej roli na pamięć. Poprzez wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali pamięć wzrokowo-słuchową, a następnie łączy ją z koordynacją ruchową na scenie. W efekcie następuje poprawa komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Dzieci uczą się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania, czemu służą ćwiczenia dykcyjne. Zajęcia teatralne wpływają również wychowawczo na małych aktorów. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, uczy się odpowiedzialności za swoje działanie i ma świadomość, że w tejże grupie pełni bardzo ważną rolę. Uczy się też szacunku dla pracy kolegów. Zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci z nadpobudliwością w sferze emocjonalnej. Takie dzieci w trakcie zajęć mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, płacz, złość, skarżenie, kłótliwość), a przyswajania prawidłowych zachowań. Bardzo ważną rolę na zajęciach teatralnych odgrywają ćwiczenia mimiki, gestów, które pozwalają określić przeżycia osób. Te ćwiczenia zmniejszają zahamowania w sferze emocjonalno-uczuciowej. Uczą wrażliwości i ekspresji. Dzieci pozbywają się apatyczności i obojętności

Analiza i doradztwo dotyczące kariery edukacyjnej

Spotkania uczniów z odpowiednio przygotowanym pedagogiem umożliwią analizę posiadanego potencjału i predyspozycji uczniów i zaproponowanie im dalszej ścieżki edukacyjnej: wyboru szkoły i profilu