Untitled-1

O Avsi Polska

AVSI Polska jest organizacją pozarządową i organizacją non-profit. Stowarzyszenie AVSI Polska powstało w roku 1993 w Warszawie jako jedna z organizacji stowarzyszonych w międzynarodowej sieci AVSI (Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej) z siedzibą w Cesenie we Włoszech. Na świecie AVSI rozpoczęło działalność w 1972 roku. AVSI International jest jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych w Europie.

AVSI Polska jest zarejestrowane jako instytucja szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00381/2005.

AVSI Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja

Misją AVSI jest udzielanie pomocy w zakresie rozwoju człowieka w państwach najbiedniejszych zgodnie z Katolicką Doktryną Społeczną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz podkreśleniem godności człowieka na każdym kroku jego działalności. Biorąc pod uwagę niepowtarzalność każdej osoby można walczyć przeciwko rozmaitym dramatom wielu społeczności na świecie. Odbywa się to poprzez wdrażanie projektów rozwojowych skupionych na edukacji, dzięki której wyłaniane są talenty i zdolności, uczestniczących w projekcie osób.

Zakres działań:

  • Adopcje na odległość;
  • Zaangażowanie społeczne;
  • Rozwój Kapitału Ludzkiego;
  • Szkolenia skierowane na aktywację i wzrost kwalifikacji bezrobotnych;
  • Promocja przedsiębiorczości;
  • Interwencje w przypadku klęsk żywiołowych.

Podstawowe wartości:

‣ Osoba w centrum
Osoba jest postrzegana jako unikalny byt ze swoimi podstawowymi relacjami, rodziną i społeczeństwem, unikalny i nieredukowalny do żadnej kategorii społecznej ani do warunków w których żyje (bieda, choroba, niepełnosprawność, wojna).

‣ Zacząć od pozytywu
Każda osoba, każda wspólnota, nawet słaba, ma swoje bogactwo. Oznacza to docenianie tego, co osoby zbudowały i pomaganie im stać się świadomi swojej wartości i godności.

‣ Działać razem
Zaczynać od relacji z osobami do których jest skierowany projekt i budować razem na bazie kolejnych kroków, do których i z którymi dojrzewają.

‣ Rozwój ciał pośrednich i pomocniczość
Realizować projekty rozwojowe oznacza wzmacniać zdolność do współdziałania, rozpoznawać i doceniać budowanie się ciał pośrednich tkanki społecznej wzbogacanej przez udzielanie się i współodpowiedzialność.

‣ Partnerstwo
Budowanie partnerstw między wszystkimi  jednostkami obecnymi na danym terytorium  aby optymalizować wykorzystanie  dostępnych  zasobów.